ཐུན་རིན་རྫོང་གི་སྡེ་བ་བཞི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་སྡེ་བར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མིང་ཐོའི་ཁྲོད་བདམས་པ།

གསར་འགོད་པས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་དངོས་དོ་དམ་ཅུའུ་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ ལྟར་ན། ཉེ་སྔོན། རྒྱལ་ཁབ་རིག་དངོས་ཅུའུ་ཡི་སྲོལ་རྒྱུན་སྡེ་བའི་སྤྱི་ཁོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དེ་ བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་སྟེང་། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐུན་རིན་རྫོང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་སྡེ་བ་བཞི་ཀྲུང་ གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྡེ་བའི་སྤྱི་ཁོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལས་ གཞིའི་ལག་བསྟར་མིང་ཐོའི་ཁྲོད་བདམས་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་སྒོ་དམར་སྡེ་བ་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྡེ་བའི་སྤྱི་ཁོག་ལ་སྲུང་ སྐྱོབ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ཁག་དང་པོའི་ལག་བསྟར་མིང་ཐོའི་ ཁྲོད་བདམས།

ད་དུང་མང་།